ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตำบลเนินฆ้อ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ และตำบลวังหว้า
   
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
       เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ว่าจ้างให้ที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ และตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 
       จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทราบถึงผลการดำเนินโครงการ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ และตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารรักษ์แสม รักเสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 
       ในการนี้ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญประชาชนตำบลเนินฆ้อทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวฯ
 
ขอเรียนเชิญค่ะ 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610