ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินฆ้อ 3/6 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
2จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเนินฆ้อ 3/13 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
3ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2567
4ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ กระป๋อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
5ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บท ๕๕๗๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2567
9 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
10ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567