ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
2จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
3ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
4จ้างเหมาพ่นหมอกควัน สำหรับรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
5ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับทำหมัน ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
6ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
7จ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศ กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
8จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
9จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๓ ๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2565
10จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2565