ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาแต่งกายพร้อมเช่าชุดผู้เข้าประกวด Miss Klaeng เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง จำนวน ๑ คน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
2จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องยนต์พร้อมช่วงล่าง รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บท ๕๕๗๗ ระยอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
3ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เบรคเกอร์ ๓P๓๐A จำนวน ๑ ตัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
4จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กฉ ๖๔๗๕ ระยอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
5ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ (แสงขาว) ๔๐๐w จำนวน ๓๐ โคม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 2566
6ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 2566
7จ้างเหมาทำป้ายโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 2566
8จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) เลขครุภัณฑ์ ๔๙๘-๖๓-๐๐๐๑ และ เลขครุภัณฑ์ ๔๙๘-๖๓-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
9จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
10จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และจ้างเหมาเช่าเรือสำหรับแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566