ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่ีองสำรองไฟ จำนวน ๑ งาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
2จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
3จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๕๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
4จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
5ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
6จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
7ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
8จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแพงพวย ตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
9ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิ.ย. 2567
10ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567