ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(Egp)
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ประปา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
2จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
3ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
4จ้างเหมาพ่นหมอกควัน สำหรับรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
5ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับทำหมัน ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
6ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
7จ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศ กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
8จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565
9จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๓ ๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2565
10จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2565
11ซื้อน้ำมันไฮโดรลิครถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง จำนวน ๑๘ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2565
12จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2565
13จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ สองข้างทางถนนเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2565
14ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เม.ย. 2565
15จ้างเหมาบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อพร้อมสลับยางรถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง (สำนักปลัด) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2565
16จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2565
17ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2565
18จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2565
19ซื้อวัสดุประปา (งานกิจการประปา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565
20ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2565
21ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2565
22จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๑๖๘๘ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2565
23ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานรักษ์แสม หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2565
24ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามบาสเก็ตบอล หมู่ที่ 3 บ้านเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2565
25ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2565
26ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2565
27ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2565
28 ซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมศูนย์ควบคุม หมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117368972) 09 ก.พ. 2565
29 ซื้อถังคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน จำนวน ๑๙๐ ใบ และถังคัดแยกขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่พร้อมติดตั้ง สำหรับวัดและโรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2565
30ซื้อถุงผ้า รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก จำนวน ๑๙๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2565
   
   
   
   
            
   
   
   
   
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610