ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(Egp)
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่ีองสำรองไฟ จำนวน ๑ งาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
2จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
3จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๕๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
4จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
5ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
6จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
7ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
8จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแพงพวย ตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
9ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิ.ย. 2567
10ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
11จ้างเหมาซ่อมแซมไดชาร์ท รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
12จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษน ๓๒๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
13ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกแท้ จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
14จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
15จ้างเหมาบริการแต่งกายผู้เข้าประกวด Miss Klaeng เทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปีที่ ๔๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
16ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
17ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
18ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
19จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองคลัง ดูแลงานกิจการประปาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
20ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
21ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
22ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
23ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
24ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
25ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
26จ้างเหมาซักรีดผ้าที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
27 จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย งบประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
28จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
29 ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
30จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินฆ้อ 8/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
31 จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (ห้องเก็บของ) หมู่ที่ 3 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
33จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567
34จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเต้ารับปลั๊กไฟตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567
35ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 2567
36 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กฉ ๖๔๗๕ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๐ ๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
37 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองการศึกษา (นายชวิน นิธิขวัญจิตร์) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
38จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นางฉวีวรรณ รักษาพงษ์) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
39 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นายมนตรี งามสม) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
40 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบน้ำประปาของเทศบาล (นายมานพ ประคอง) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
41จ้างเหมาผู้จดมาตราวัดน้ำประปาของเทศบาล (นางสาวปวีณา ประคอง) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
42 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นางสาวศศิภา เพ่งพิศ) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
43 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นางสาวอริสรา สายะนันท์) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
44จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นายรัชชานนท์ คุ้มหอม) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
45 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับเดินขบวน งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
46จ้างเหมาแต่งกายร่วมเดินขบวน งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
47จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
48 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
49จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินฆ้อ 3/6 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
50จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเนินฆ้อ 3/13 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
51ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2567
52ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ กระป๋อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
53ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
56 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บท ๕๕๗๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2567
57 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
58ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
59ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือพาย ขนาด ๓๐ ฝีพาย จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
60 จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์เทศบาลตำบลเนินฆ้อ www.neunkho.go.th (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
61 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
62จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (กันสาดหน้าอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
63 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
64จ้างเหมาทำป้ายรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
65จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยส่องแสงพัฒนา 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
66 จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมตรวจสภาพรถยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ขม-๘๔๐๖ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
68 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน บย ๙๑๕๙ ระยอง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
69 จ้างเหมาซ่อมแซมเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
71จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์ติดกระจก จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายมิเนียมเบอร์ ๒๕) จำนวน ๒ ขด (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
73ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
74 จ้างเหมาซักรีดผ้าที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
75ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
77 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (นางฉวีวรรณ รักษาพงษ์) จำนวน ๑ คน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
78 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
79 จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
80 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
81 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้ามณฑปเนินฆ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
82ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จต่อเนื่อง จำนวน ๗,๐๐๐ ใบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
86ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
87ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
88ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
90ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
91ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
92 จ้างทำกันชนท้ายพร้อมชุดลากจูงและอุปกรณ์ รถยนต์ทะเบียน ผน ๒๖๓๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
93ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อฮีโน่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ ทะเบียน บย ๙๑๕๙ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
94 จ้างเหมานายศรัณยู เมตตา ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
95 จ้างเหมานางสำอาง อรัญเขตต์ ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
96 จ้างเหมานางสาวมัญชรี เมตตา ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
97 จ้างเหมานางน้อง พลอยมุข ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
98จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
99 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
100 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ผูกผ้าประดับ พร้อมโต๊ะหมู่ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
   
   
   
   
            
   
   
   
   
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610