ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(Egp)
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาแต่งกายพร้อมเช่าชุดผู้เข้าประกวด Miss Klaeng เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง จำนวน ๑ คน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
2จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องยนต์พร้อมช่วงล่าง รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บท ๕๕๗๗ ระยอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
3ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เบรคเกอร์ ๓P๓๐A จำนวน ๑ ตัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
4จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กฉ ๖๔๗๕ ระยอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
5ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ (แสงขาว) ๔๐๐w จำนวน ๓๐ โคม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 2566
6ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 2566
7จ้างเหมาทำป้ายโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 2566
8จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) เลขครุภัณฑ์ ๔๙๘-๖๓-๐๐๐๑ และ เลขครุภัณฑ์ ๔๙๘-๖๓-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
9จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
10จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และจ้างเหมาเช่าเรือสำหรับแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
11จ้างเหมาตกแต่งงานเสน่ห์วิถี แผ่นดินระยอง เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชมของดีที่เนินฆ้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
12ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันวิถีชุมชนคนเนินฆ้อ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
13จ้างจ้างเหมาจัดงานเสน่ห์วิถี แผ่นดินระยอง เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชมของดีที่เนินฆ้อ ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
14จ้างเหมาแต่งกายร่วม มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๘ พรรษาฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ คน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
15จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และภาพหอประวัติวิถีชุมชน ตัวตนฅนเนินฆ้อ ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
16จ้างเหมาซ่อมแซ่มตั้งศูนย์รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
17ซื้อระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
18จ้างเหมาจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
19ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 2566
20ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 2566
21จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 2566
22ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มี.ค. 2566
23ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มี.ค. 2566
24ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มี.ค. 2566
25จ้างก่อสร้างกำแพงกันถนนทรุดสายเนินทราย - เนินฆ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มี.ค. 2566
26จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ Ford ทะบียน กฉ ๖๔๗๕ ระยอง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มี.ค. 2566
27ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
28ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
29ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
30ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
31ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
32ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
33ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
34จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมพร้อมสแกรนไวรัส ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๔ จำนวน ๑ เครืื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
35จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาสะพานรักษ์แสมและสะพานเดินชมธรรมชาติ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
36ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2566
37ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
38จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กห้ามทิ้งขยะ (แบบมีขาเหล็ก ๒ ขา) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
39จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกรถยนต์บรรทุกขยะเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2566
40จ้างเหมาจัดทำป้ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
41จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
42จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนเหล็กหูตักกวาดขยะพร้อมสลัก รถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
43จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กฉ ๖๔๗๕ ระยอง เลขคภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
44จ้างเติมน้ำยาแอร์และเปลี่ยนไส้กรองแอร์รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
45ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2566
46ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากคู-ชากแวง (รย.ถ 12-011) หมู่ที่ 5 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ม.ค. 2566
47จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถไถ) เลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566
48จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566
49ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566
50จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566
51จ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลางรถขุดตีนตะขาบ รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๘-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565
52ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565
53จ้างเหมาจัดหาสาย Extension Cable จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565
54ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2565
55ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นคัลเลอร์บ็อก ขนาด ๓ ชั้น) จำนวน ๑๘ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2565
56จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กฉ ๖๔๗๕ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2565
57จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2565
58ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2565
59จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด ๔ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2565
60ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบรรยายสรุป หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2566
61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากคู-ชากแวง (รย.ถ 12-011) หมู่ที่ 5 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธ.ค. 2565
62ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2565
63ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2565
64ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2565
65ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565
66ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อนฝาล็อคแบบใส จำนวน ๑๐ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565
67ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565
68ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565
69จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธ.ค. 2565
70ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธ.ค. 2565
71จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธ.ค. 2565
72ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 2565
73ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
74ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
75ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
76ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานมีโช้คปรับระดับ) จำนวน ๑ ราย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
77จ้างเหมาบริการเดินระบบอินเตอร์เน็ต ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
78ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2565
79จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนแม็กนิติค ขนาด ๓๐ A จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
80ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธ.ค. 2565
81จ้างเหมาบริการเปลี่ยนดั๊มเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น s๒๐๑๐ จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2565
82จ้างเหมาวงดนตรี เครื่องเสียง เวที และไฟส่องสว่างภายในงานตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ย. 2565
83จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ย. 2565
84จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส่องแสงพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
85จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
86จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยส่องแสงพัฒนา 10 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
87ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินฆ้อ 3/8 หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ต.ค. 2565
88ซื้อวัสดุการเกษตร (จานเอ็นตัดหญ้า) จำนวน ๔ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
89ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรและขยายเขตวางท่อประปาในพื้นที่ตำบล หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินฆ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 2565
90จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๒๔ (ห้องกิจการสภา) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 2565
91จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ย. 2565
92จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๔ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2565
93ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งนอกอาคาร แบบที่ 2 จำนวน 33 ชุด หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8,9 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.ย. 2565
94จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
95จ้างก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำ สายเลียบคลอง 1 ? คลอง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
96จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๒-๑๖๑๘ ระยอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
97ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นคัลเลอร์บล็อก ขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๔ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
98จ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
99ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565
100จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๘-๐๐๐๗ ชุดผงแม่เหล็กตลับหมึก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565
[ 1 ][ 2 ]  >  >>
   
   
   
   
            
   
   
   
   
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610